Zakres asysty technicznej

MSKP – zakres uzgodnień i asysty do uruchomień stacji

Zakres uzgodnień do uzyskania niezbędnych pozwoleń i dopuszczeń do użytkowania Modułowej Stacji Kontroli Pojazdów (MSKP). Uzgodnienia należy uzyskać w organach administracji państwowej / samorządowej:

 • Warunki zabudowy i związana z nim procedura uzyskania warunków zabudowy lub konieczność potwierdzenia zgodności inwestycji z planem zagospodarowania przestrzennego.

 • Badania geologiczne niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę (w razie konieczności).

 • Uzgodnienia i zapewnienia dostawy mediów w zakresie przyłączy wodno-kanalizacyjnych, energetycznych, telekomunikacyjnych, wodno-prawnych.

 • Uzgodnienia w zakresie organizacji ruchu i ewentualne zgody na dojazd i wyjazd do / z MSKP (w razie konieczności).

 • Projekty przyłączy wodno-kanalizacyjnego, elektrycznego – uzyskanie pozwoleń na budowę lub koordynacja w zakresie wykonania wspomnianych przyłączy przez dostawców mediów.

 • Przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę i związana z tym procedura uzyskania pozwolenia na budowę.

 • Zgłoszenie rozpoczęcia budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 • Nadzór i konsultacje przy budowie KSKP, przygotowanie dokumentacji związanej z budową.

 • Pomiary instalacji elektrycznej, badanie wody, badanie sprawności i skuteczności instalacji wentylacji i alarmowej wykrywającej niebezpieczne stężenia gazów niebezpiecznych.

 • Nadzór nad montażem i uruchomieniem urządzeń stanowiących wyposażenie podstawowej stacji kontroli pojazdów.

 • Zgłoszenia do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego podnośnika całopojazdowego – asysta przy odbiorze, przygotowanie niezbędnej dokumentacji, certyfikatów, badań itp.

 • Zgłoszenia do odbioru przez Państwową Straż Pożarną, Sanepid, asysta przy odbiorach, przygotowanie niezbędnej dokumentacji, certyfikatów, badań itp.

 • Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, procedury z nią związane.

 • Zgłoszenia do odbioru przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – asysta przy odbiorach, przygotowanie niezbędnej dokumentacji, certyfikatów, badań itp.

 • Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

 • Przygotowanie dokumentacji urządzeń i budynku do uruchomienia podstawowej stacji kontroli pojazdów.

 • Zgłoszenia do odbioru przez Transportowy Dozór Techniczny KSKP – asysta przy odbiorach, przygotowanie niezbędnej dokumentacji, certyfikatów itp.

 • Uzyskanie poświadczenia TDT w zakresie posiadania wymaganego wyposażenia i warunków lokalowych przez SKP.

 • Przygotowanie dokumentacji do wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów prowadzonego przez Starostę Powiatu lub Prezydenta Miasta na prawach Powiatu.

 • Przekazanie obiektu oraz niezbędnej dokumentacji Inwestorowi / Operatorowi KSKP.

MSKP – punkty krytyczne

​MSKP – punkty „krytyczne”, które są niezależne od wykonawców i podlegają zewnętrznym dostawcom / interesariuszom mającym wpływ na uruchomienie stacji:

 • Warunki zabudowy lub plan zagospodarowania przestrzennego

 • Zapewnienia mediów do obiektu

 • Zapewnienie dojazdu do MSKP

 • Wydanie pozwolenia na budowę

 • Zgodność inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z planem zagospodarowania terenu z projektu budowlanego

 • Odbiór Sanepidu

 • Odbiór Państwowej Straży Pożarnej

 • Odbiór dźwignika przez Urząd Dozoru technicznego

 • Odbiór budynku MSKP przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

 • Odbiór MSKP przez Transportowy Dozór Techniczny.